pošlete nám e-mailDomů

LSMS je odborná společnost, založená v roce 1970 prof. MUDr. PhDr. Milošem Sovákem DrSc. Sdružuje kolem 400 logopedických pracovníkd, učitelů různých typů škol a dalších odborníků různých profesí. Členy LS MS jsou i odbornici ze zahraničí. Společnost má bohatou publikačni činnost (sborníky nejméně jednou ročně, informační materiály ) a pořádá řadu seminářů a různých vzdélávacích akcí. Každoročně se pořádá také celostátní konference, většinou se zahraniční účastí, jejíž součásti je i nabídka odborné litaratury a různých materiálů či pomůcek, za které bere Společnost odbornou garanci

Pár slov o logopedii
Logopedie ( logos - řeč , paideia- výchova) je speciálně pedagogická věda, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob stižených vadami a poruchami sdělovacího procesu. Zkoumá příčiny narušení sdělovacího procesu, jeho průběh, frekvenci výskytu poruch sdělovacího procesu, jejich následky a možnosti diagnostické. Definuje postupy, které upravuji vady a poruchy komunikace a prognozu dalšiho vývoje. Stále větší pozornost se věnuje i prevenci komunikačnich potiží. Logoped diagnostikuje vady a poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti ( např.koktavost), vývojové vady ( opožděný vývoj řeči, dysfazie), poruchy učení (dyslexie a d.), poruchy sluchu různých příčin a rozsahu, poruchy hlasu a následky mozkových příhod či úrazd v oblasti komunikace (afazie). Podle příčin a rozsahu poruchy volí a aplikuje terapeutické postupy. Kromě základniho problému ovlivňuje průběžně i pedagogické, psychologické a sociálni důsledky poruchy. Podle potřeby spolupracuje i s dalšimi odborniky (lékaři různých specializací, psycholog a d.) Kromě péče o děti a dospělé s komunikačními problémy se logopedie věnuje také komplexnímu rozvíjení vyjadřovacich schopností v obdobi vývoje řeči a péči o obecnou kulturu mluveného projevu. Logoped je absolventem vysokoškolského studia, ukončeného státnimi závěrečnfmi zkouškami. Logopedické asistentky (absolventky kursů nebo rozšiřujíciho studia) se zabývají reedukací prostých poruch výslovnosti a pracuji vždy pod vedením logopeda. Logopedická péče se poskytuje v rezortu zdravotnictví (klinická logopedie), školství (speciální školy, speciálně-pedagogická centra, případně pedagogicko-psychologické poradny) a v rezortu sociální péče.

M. Rettigové 4
Praha 1, 110 00

lsms@ora.cz

mmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnn