STANOVY
LOGOPEDICKÉ SPOLEČNOSTI MILOŠE SOVÁKA
k 12.12.2003

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Logopedická společnost Miloše Sováka (dále jen LSMS) je nezávislé profesní a zájmové sdružení odborníků z oblasti teorie i praxe oboru logopedie a surdopedie, jakož i dalších zájemců zabývajících se mezilidskou komunikací.
1.2 LSMS je dobrovolným sdružením s právní subjektivitou.
1.3 Sídlem LSMS je Praha. Její působnost je převážně v České republice.


2.POSLÁNÍ LSMS

2.1 LSMS rozvíjí svoji činnost v různých oblastech logopedické a surdopedické teorie i praxe, řeší otázky oboru logopedie a surdopedie s cílem respektovat potřeby a zájmy osob s narušeným komunikačním procesem. Dbá na etický přístup k těmto osobám.
2.2 Sleduje stavovské zájmy.
2.3 Napomáhá šíření a uplatňování vědeckých poznatků z oblasti mezilidské komunikace. Organizuje výměnu poznatků z logopedické a surdopedické teorie a praxe. Usiluje o šíření zahraničních zkušeností.
2.4 LSMS podporuje zvyšování kultury mluveného projevu.
2.5 LSMS dbá o odborný růst svých členů. Pro své členy i další zájemce organizuje různé akce (vzdělávací i zájmové). Vyvíjí přednáškovou,recenzní, konzultační i poradenskou činnost.
2.6 LSMS usiluje o rozvoj logopedické prevence organizováním vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost, pro širší pedagogickou veřejnost, pro rodiče i pro osoby se speciálními potřebami v oblasti komunikace.
2.7 LSMS podporuje rozvoj oboru logopedie a surdopedie i logopedických a surdopedických institucí, napomáhá vědecké i výzkumné činnosti.
2.8 LSMS se aktivně podílí na zpracování různorodých koncepcí péče o osoby se speciálními potřebami v oblasti komunikace. Podporuje vznik nových institucí nebo jiných způsobů rehabilitace či socializace osob se speciálními potřebami v oblasti komunikace s cílem dosáhnout jejich účinnější životní i pracovní integrace.
2.9 LSMS sleduje a konzultuje různé způsoby odborné vysokoškolské i postgraduální přípravy a dalšího vzdělávání logopedických a surdopedických odborníků a to ve všech resortech, kde tito odborníci působí.
2.10 LSMS poskytuje poradenskou službu.
2.11 LSMS vydává propagační, periodické i neperiodické publikace, zajišťuje propagaci oboru i své činnosti dostupnými mediálními prostředky.
2.12 LSMS se podílí na rozvoji a realizaci logopedických a surdopedických pomůcek a přístrojů, dbá na jejich propagaci. Uděluje osvědčení a své logo ověřeným a schváleným logopedickým a surdopedickým pomůckám a literatuře.
2.13 LSMS vyvíjí další činnost s ohledem na získání finančních prostředků pro svou činnost.
2.14 LSMS spolupracuje s různými správními a odbornými institucemi pro zajišťování komplexní péče o osoby se speciálními potřebami v oblasti komunikace.
2.15 LSMS usiluje o spolupráci se všemi logopedickými a surdopedickými pracovišti, školami, s dobrovolnými zájmovými organizacemi ( občanskými i církevními ), které se zabývají rehabilitací či socializací osob se speciálními potřebami v oblasti komunikace.
2.16 LSMS dbá o spolupráci s obdobnými profesními nebo zájmovými organizacemi v zahraničí.


3.ČLENSTVÍ

3.1 Členskou základnu tvoří přispívající členové, čestní členové a zahraniční členové.
3.2 Členem LSMS se může stát každý zájemce, který pracuje v oblasti logopedické a surdopedické teorie nebo praxe, případně odborník z oborů souvisejících s logopedickou a surdopedickou problematikou či s mezilidskou komunikací obecně.
3.3 Čestným členem se může stát osoba, která se významně zasloužila o výsledky vědeckého bádání v oboru mezilidské komunikace nebo osoba, která se zasloužila o rozvoj logopedických či surdopedických institucí či samotné LSMS.
3.4 Z členství v LSMS se nevylučují ani osoby trvale žijící v zahraničí.
3.5 Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
3.6 Členství zaniká úmrtím, písemným oznámením o vystoupení nebo neplacením příspěvků po dobu dvou let, zánikem společnosti a rozhodnutím o vyloučení člena.
3.7 Vznik a zánik členství projednává hlavní výbor LSMS.
3.8 O vzniku členství i jeho zániku vystoupením nebo neplacením příspěvků je člen vyrozuměn písemně.


4.PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

4.1 Práva členů - volit a být volen do orgánů LSMS - podílet se na činnosti LSMS - získávat písemné materiály a publikace vydávané LSMS
4.2 Povinnosti členů - přispívat k činnosti LSMS a propagovat ji - pravidelně a včas platit příspěvky (nejpozději do konce měsíce května na týž kalendářní rok )


5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

5.1 Organizační strukturu LSMS tvoří členská základna složená ze zájemců, kteří se mohou na základě písemného schválení hlavním výborem sdružovat v pobočkách ustavovaných podle regionálních potřeb členů i zájmu LSMS
5.2 Organizační struktura není neměnná, vychází z potřeb a možností LSMS a její členské základny.
5.3 Organizační strukturu LSMS schvaluje členské shromáždění, stejně jako případné změny.


6.ORGÁNY LSMS

6.1 Nejvyšším orgánem LSMS je členské shromáždění, které se schází zpravidla jednou do roka.
6.2 Členské shromáždění usměrňuje činnost LSMS a volí hlavní výbor LSMS.
6.3 Činnost LSMS řídí hlavní výbor, který má zpravidla devět členů.
6.4 Hlavní výbor je volen členským shromážděním. Volební členské shromáždění se koná jedenkrát za tři roky, nejpozději jednou za pět let.
6.5 Hlavnímu výboru pomáhá sbor poradců a další spolupracovníci.
6.6 Hlavní výbor má právo během volebního období zbavit funkce člena výboru, který opakovaně neplní své úkoly nebo závažně poškodil jméno LSMS. Nahradí ho do dalších voleb kooptovaný člen, kterého LSMS vyzve ke spolupráci a který bude s funkcí ve výboru souhlasit.
6.7Činnost každé pobočky řídí samostatný výbor. Volební shromáždění poboček se koná ve stejném roce jako volební shromáždění LSMS. Náplň činností poboček schvaluje hlavní výbor.
6.8Výbory poboček organizují samostatnou činnost, sledují přitom odborné zájmy LSMS, odpovídají za dodržování Stanov a programu činnosti a úzce spolupracují s hlavním výborem. Podle možností i zájmu se podílejí na společných akcích LSMS.
6.9 Podrobněji organizační otázky upravuje Organizační řád, který také vymezuje základní vztahy a kompetence.


7. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ

7.1 Činnost LSMS je zajišťována z členských příspěvků, z činnosti LSMS , z dotací a darů.
7.2 Dispoziční právo s finančními prostředky má předseda a hospodář.
7.3 Hospodaření LSMS se řídí interními předpisy vycházejícími ze základních předpisů o hospodaření společenských organizací.
7.4 O hospodaření LSMS je pravidelně informováno celé členské shromáždění.
7.5 Kontrolu hospodaření provádí tříčlenná revizní komise volená členským shromážděním. Revizní komise provádí nejméně jedenkrát za rok revizi a o výsledcích revize informuje hlavní výbor a členské shromáždění.